Rus waksinalary Türkmenistana pandemiýa garşy üstünlikli göreşmäge kömek edýär

Rus waksinalary Türkmenistana pandemiýa garşy üstünlikli göreşmäge kömek edýär

Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy waksinalary Türkmenistana ýurduň çäginde pandemiýa garşy üstünlikli göreş alyp barmaga ýardam edýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmana beren eksklýuziw interwýusynda beýan etdi.

"Türkmenistan «Sputnik V» we «Epiwakkorona» rus sanjymlarynyň öz çäginde ulanylmagyny resmi taýdan makullan dünýäde ilkinji döwletleriň biri boldy. Bu hem köp babatda koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy üstünlikli göreş alyp barmaga mümkinçilik berdi we häzir hem ýardam edýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow pandemiýa garşy göreşde iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň aýratyn ähmiýete eýe bolandygyny belledi.

"Pandemiýanyň ilki başlan günlerinden bäri, Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gysga wagtyň içinde ylmy-lukmançylyk jemgyýetiniň, degişli ministrlikleriň we edaralaryň arasynda netijeli ikitaraplaýyn gurallar ýola goýuldy. Bu ýeňil bolmadyk şertlerde biziň ýurtlarymyz hakyky raýdaşlygyň, özara goldawyň oňyn göreldesini görkezdi diýsek, ulaldyp aýtdygymyz bolmaz. Hyzmatdaşlygyň hut şular ýaly häsiýetini nygtap geçmek bilen, men Russiýanyň aýratyn ornuny belläp geçýärin we onuň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirýärin - diýip, türkmen Lideri belledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda sanjym işiniň bellenen tertibe we zerurlyklara laýyklykda, ýurduň tutuş çäginde  alnyp barylýandygyny belledi. Onuň aýtmagyna görä, saglygy goraýyş ulgamy, arassaçylyk gulluklary sazlaşykly işleýär, keseliň öňüni almak boýunça zerur çäreleriň ählisi görülýär.