Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentligine interwýu berdi

Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentligine interwýu berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmana eksklýuziw interwýu berdi.

Söhbetdeşligiň barşynda türkmen döwletiniň Baştutany Aşgabada gelen russiýaly žurnalistiň halkara gün tertibine degişli birnäçe sowallaryna jogap berdi. Hususan-da, türkmen Lideri Russiýa bilen gatnaşyklaryň dürli ugurlary, öz durmuş ýörelgeleri hakynda gürrüň berdi, şeýle hem resmi Aşgabadyň Owganystanyň täze Hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny beýan etdi.

TmCars.info söhbetdeşligiň dowamynda edilen gürrüňleri okyjylarynyň dykgatyna ýetirip durar.

Söhbetdeşligiň doly görnüşi bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.