Türkmen Lideri Sankt-Peterburgyň gubernatory bilen duşuşdy

Türkmen Lideri Sankt-Peterburgyň gubernatory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglowyň ýolbaşçylygyndaky rus wekiliýeti Aşgabada geldi. Şu gün, 26-njy sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aleksandr Beglowy kabul etdi. Bu barada topspb.tv saýtynda habar berilýär.

Sankt-Peterburgyň gubernatory duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentini we ähli türkmen halkyny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, geçen döwrüň dowamynda ýurduň ykdysady we durmuş taýdan belent sepgitlere ýetendigini belledi.

 Bellenilişi ýaly, häzirki wagta çenli Sankt-Peterburg bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar ýokary derejä ýetdi. Russiýanyň demirgazyk paýtagty bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygynyň 30 göterime çenli artmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Aleksandr Beglow Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlara hormat goýmak, olaryň sarpasyny saklamak barada hem pikir alyşdylar. Gubernator türkmen halkyna minnetdarlyk nyşany hökmünde Sankt-Peterburgyň Aşgabatda ýadygärlik gurmak isleýändigini mälim etdi.

Ýeri gelende bellesek, Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda hem Aşgabatda saparda bolup, türkmen Lideri bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Şol gepleşikleriň barşynda söwda-ykdysady, energetika, gämigurluşyk, gazsenagat toplumy, IT-tehnologiýalary, hususan-da, täze «akylly» şäherleriň gurluşygynda ulanylýan tehnologiýalar hem-de kommunikasiýa ulgamynda tagallalary birleşdirmek, degişli düzümi döwrebaplaşdyrmak we halkara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi.