Türkmenistanyň Prezidenti BMG-de Owganystandaky ýagdaý boýunça çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-de Owganystandaky ýagdaý boýunça çykyş etdi

Owganystandaky ýagdaýlar üýtgedi, bu ýagdaýlara ideologik garaýyşsyz, gorkusyz çemeleşmeli. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe güni Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisinde görkezilen wideoýüzlenmesinde belledi diýip, TASS habar berýär.

"Ol ýerde [Owganystanda] ýagdaýlar ýönekeý däl, emele gelýän häkimiýet institutlary we jemgyýetler diýseň ejiz. Şonuň üçin hem bu ýurtdaky ýagdaýlar düşündirilende we bahalandyrylanda ýeterlik derejede deňagramlylyk, gyradeňlik, jogapkärçilik talap edilýär. Bu hereketler sözde bolşy ýaly, hereketlerde hem saklanmaly. Owganystandaky ýagdaýlar özgerdi, olara çemeleşmeler guralanda ideologik garaýyşlar, könelip giden kineler, gorkular we ynançlar aradan aýrylmaly. Uruşlardan we dawalardan ýadan, parahat we asuda durmuşy arzuw edýän owgan halky hakynda pikir etmeli» - diýip, Prezident belledi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň aýtmagyna görä, Aşgabat Owganystanyň syýasy durnuklylygyna we howpsuzlygyna, «doganlyk owgan halkynyň abadançylygyna we bitewüligine» çuňňur gyzyklanma bildirýär.

«Biz Owganystandaky ýagdaýlaryň tiz wagtda kadalaşmagy ugrunda çykyş edýäris we emele gelýän döwlet institutlarynyň owgan halkynyň bähbidine we abadançylygyna işlejekdigine umyt edýäris. Türkmenistan, öz tarapyndan, edil öňküleri ýaly, Owganystana ählitaraplaýyn ykdysady we ynsanperwer goldawyny bermegini dowam eder» - diýip, Prezident belledi.