Hytaýly hünärmenler ýangyjyň deregine howany ulanýan hemrany döredýärler

Hytaýly hünärmenler ýangyjyň deregine howany ulanýan hemrany döredýärler

Hytaýda howany ýangyç hökmünde ulanjak pes orbitalar üçin hemralar döredilýär. Täze hemralar 100 km töweregi belentlik üçin niýetlenýär, çünki bu ýerde atmosfera tamamlanyp, kosmos başlaýar. Bu hemralar optiki gözegçilik bilen meşgullanar diýip, rosbalt.ru habar berýär.

Alymlar ozal atmosferadan alyp boljak howa gaz garyndysynda işlemek üçin hereketlendiriji gurluşlaryň prototipini işläp düzmäge synanyşdylar. Ulgamlar kuwwatly atom enjamyndan ýa-da Gün batareýalaryndan iýmitlenmek arkaly ionlaşdyrylan gazda reaktiw güýji döredýän elektrik ion raketa hereketlendirijilerine esaslanýar.

Hemralar üçin bortda ýangyç ätiýajynyň bolmagy hökman däl. Olar uçuş ýolunda dykyzlygy pes atmosferadan gaz ýygnamak bilen, birnäçe ýyllap uçarlar. Modelirleme şeýle gurluşlary ýygnap we uçuryp boljakdygyny görkezdi.

Şonuň üçin häzirki wagtda alymlar dykyzlygy pes gazy tutmagyň we şeýle ýangyçda hereket wagtynda belli bir orbitany saklamagyň ulgamyny döretmek bilen meşgullanýarlar. Ýöne bir mesele bar – ýokary tizlik bilen uçýan hemranyň öňünde zarba urujy tolkunlar ýaýraýarlar we netijede, gaz ýygnama prosesini kynlaşdyrýarlar.

Hytaýly işläp düzüjiler bu meseläni çözmegi we 180 km belentlikde orbitada ýangyçsyz uçmak üçin görkeziş hemrasyny ýygnamagy maksat edinýärler.