Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň sammitine gatnaşmak üçin Täjigistanda saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň sammitine gatnaşmak üçin Täjigistanda saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Duşenbe şäherinde geçiriljek sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak maksady bilen, Täjigistan Respublikasynda saparda bolar. Sapara görülýän taýýarlyk işleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow 16-njy sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, saparyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ikitaraplaýyn duşuşyklary hem geçirer.

Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň geljekde hem gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen, oňyn sebit we ählumumy gatnaşyklary işjeňleşdirmäge anyk goşant goşjakdygyny belledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçiriljek ŞHG-niň sammiti barada aýtmak bilen, türkmen tarapynyň şeýle forumlara yzygiderli gatnaşmagynyň iri halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem, döwletara derejede netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem ýardam berýändigini nygtap, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna Täjigistan Respublikasyna boljak sapara taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.