Alymlar 4000 ýyl öň ölüp giden gadymy mamontlary «direltmekçi» bolýarlar

Alymlar 4000 ýyl öň ölüp giden gadymy mamontlary «direltmekçi» bolýarlar

Garward lukmançylyk mekdebiniň genetikleri 4000 ýyl ozal ýitip giden ýüňlek mamontlary "gaýtadan direltmäge" synanyşýarlar hem-de ony tebigy mekanyna goýbermek isleýärler. Barlagçylar bu taslama üçin eýýäm 15 million dollar topladylar diýip, ferra.ru habar berýär.

Mamontlaryň "direldilmeginiň" tarapdarlary olaryň Arktikadaky tundra ekosistemasyny dikeltmäge kömek etjekdigini, howa krizisine garşy göreşip, ýitmek howpy abanýan Aziýa pilini saklap galyp biljekdigini aýdýarlar.

"Direltmek" diýilse, alymlar mamontlary klonlamak isleýärler diýip düşünmek bolmaz. Olar genetiki inženerçiligiň kömegi arkaly mamont bilen piliň gibridini dörederler, ol bolsa hakyky mamontlardan daşky görnüşi boýunça kän bir tapawutlanmaz. Bu işiň maksady eýýäm geljek dört-alty ýylda şeýle gibrid mamontlary döretmekden ybaratdyr.
Barlagçylar toplanan maýa goýumlarynyň taslamany ösüşiň täze tapgyryna çykarandygyny bellediler.