Öňüni alyş diplomatiýasy — Türkmenistanyň täze garaýyşlarynyň esasy ugry

Öňüni alyş diplomatiýasy — Türkmenistanyň täze garaýyşlarynyň esasy ugry

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak, täze wehimlere hem-de howplara garşy durmak boýunça wezipeleri çözmekde öňüni alyş diplomatiýasyna aýratyn orun berýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan Baş Assambleýanyň 76-njy mejlisiniň barşynda ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işine goldaw bermegini dowam eder. Şeýle hem

  • Ýaşlar üçin Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy,
  • Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy

ýaly maksatnamalary mundan beýläk-de ilerletmek göz öňünde tutulýar. Olar BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň «Zenanlar, parahatçylyk we howpsuzlyk» hem-de «Ýaşlar, parahatçylyk we howpsuzlyk» atly Kararnamalaryny ýerine ýetirmäge gönükdirilendir.

Türkmenistan şeýle-de «Merkezi Aziýa — Hazar sebiti» atly parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagyny döretmek boýunça başlangyç bilen çykyş eder. 2021-nji ýylda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitiniň barşynda bu başlangyjy berkitmek bilen bagly meselelere seretmek meýilleşdirilýär.