«Taliban» Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasynyň ýanynda adamlaryň tussag edilendigi baradaky habary ret etdi

«Taliban» Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasynyň ýanynda adamlaryň tussag edilendigi baradaky habary ret etdi

«Taliban» hereketiniň wekili Zabiulla Mujahid Türkmenistanyň Owganystandaky ilçihanasynyň binasynyň golaýynda adamlaryň tussag edilendigi baradaky maglumaty ret etdi.

Birnäçe gün mundan öň, daşary ýurtlaryň birnäçe habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasynyň binasynyň golaýynda partlaýjy enjamlar ýüze çykarylan daşary ýurt raýatlarynyň tussag edilendigi barada howaýy maglumat peýda boldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Owganystanyň paýtagtyndaky ilçihanasy bu babatda haýsydyr bir maglumatyň ýokdugyny habar beripdi.

Bu gün bolsa Mujahid sosial ulgamlarda «bu maglumatyň hakykata laýyk gelmeýändigini we hiç hili hadysanyň bolmandygyny aýtdy. Türkmenistanyň ilçihanasyna hiç zat howp salmaýar».