Türkmenistanyň DIM-i Owganystandaky ýagdaý boýunça maglumat ýaýratdy

Türkmenistanyň DIM-i Owganystandaky ýagdaý boýunça maglumat ýaýratdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy owgan meselesi bilen bagly habar ýaýratdy. Onda daşary ýurtlaryň käbir köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasynyň binasynyň golaýynda partlaýjy enjamlar ýüze çykarylan daşary ýurt raýatlarynyň tussag edilendigi barada howaýy maglumatyň peýda bolandygy barada aýdylyp, ol maglumatlar ret edilýär. 

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Owganystanyň paýtagtyndaky ilçihanasy ýokarda beýan edilenler babatda haýsydyr bir maglumatyň ýokdugyny habar berýär.