Türkmen Lideri gyrgyz kärdeşini ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmen Lideri gyrgyz kärdeşini ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň, şeýle hem hut öz adyndan Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa hem-de onuň üsti bilen ýurduň ähli doganlyk halkyna Gyrgyz Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmen Lideri Gutlag hatynda Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamynda Gyrgyzystanyň döwlet gurluşyny berkitmekde, halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmakda we halkara giňişlikde ýurduň abraýyny ýokarlandyrmakda uly üstünlikleri gazanandygyny belledi. Şeýle hem Gutlagda Prezident Sadyr Žaparowyň şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistana amala aşyran resmi saparynyň halklarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmek we iki ýurduň dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak ýolunda möhüm ähmiýetli tapgyra öwrülendigi nygtalýar.

Dostlukly döwletiň Baştutanyna Gutlagynda türkmen Lideri: «Men «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde ýaňy-ýakynda bolan duşuşygymyzy örän ýakymly duýgular bilen ýatlaýaryn. Şol duşuşykda açyklyk hem-de ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň dowamynda türkmen-gyrgyz dostlugyny we hyzmatdaşlygyny ösdürmäge iki tarapyň hem çalyşýandygy hem-de taýýardygy ýene bir gezek tassyklandy» diýip, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de iki döwletiň halklarynyň bähbitlerine pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Mälim bolşy ýaly, ozalky Sowet Soýuzynyň düzümindäki beýleki respublikalar bilen hatarda, Gyrgyz Respublikasy hem 1991-nji ýylda döwlet Garaşsyzlygyny yglan etdi. Gyrgyz halky öz baş baýramyny her ýylyň 31-nji awgustynda giňden belleýär.