Raşid Meredow pakistanly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Raşid Meredow pakistanly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Aşgabada saparynyň çäklerinde Pakistanyň baş diplomaty türkmen kärdeşi Raşid Meredow bilen hem duşuşdy. Bu barada TDIM-niň resmi internet saýtynda habar berilýär. 

Bellenilişi ýaly, 26-njy awgustda Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşiniň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde hem duşuşygy geçirildi. Taraplar iki döwleti dostluk we wagtyň synagyndan geçen gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygyny kanagatlanma bilen bellediler. 

Diplomatlar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň toplumy boýunça pikir alyşdylar. Bu ugurda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça ýokary woltly elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň derwaýyslygy bellenilip geçildi hem-de olaryň geljekde durmuşa ornaşdyrylmagynyň Yslamabat tarapyndan resmi taýdan goldanyljakdygy tassyklanyldy.  

Owganystandaky ýagdaýlara aýratyn üns berip, diplomatlar Owganystanyň içeri syýasy durnuklylygy we howpsuzlygy, şeýle-de owgan halkynyň abadançylygy babatda Türkmenistanyň we Pakistanyň gyzyklanmalaryny tassykladylar.