Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň diplomatlary owgan meselesini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň diplomatlary owgan meselesini maslahatlaşdylar

23-nji awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Beýik Britaniýanyň daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça döwlet ministri, Uimbldonyň Lordy Ahmad bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda Owganystandaky ýagdaýlar ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. 

Habarda bellenilişi ýaly, işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň barşynda taraplar Owganystandaky ýagdaýlary, şeýle hem umumy howplara we wehimlere garşy göreşmek meselelerini, halkara hyzmatdaşlygyň syýasy hem-de ynsanperwer ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle-de bu babatda gepleşikleri dowam etdirmegi ylalaşdylar.