Gurbanguly Berdimuhamedow türgenleri Türkmenistanyň ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow türgenleri Türkmenistanyň ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýän şanly waka — Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmen sportunyň taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medalynyň gazanylmagy mynasybetli Türkmenistanyň milli ýygyndysyna Gutlag hatyny iberdi. Onda agyr atletikaçy türgenimiz Polina Gurýewanyň ynamly ýeňşine ýokary baha berilýär.

Gutlag hatynda: «XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan Türkmenistanyň milli ýygyndy topary ýurdumyza ajaýyp üstünlik bilen dolandy. Bu üstünlik, ilki bilen, ýurdumyzda ýaş Olimpiýaçylary taýýarlamakda ähli tagallalary etmäge, giň şertleri döretmäge gönükdirilen döwlet syýasatymyzyň netijesidir. Ildeşimiz Polina Gurýewanyň Ýaponiýada geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň medalyny gazanmagy türkmen sportunyň şöhratly taryhyny dabaralandyrdy. Rowaç menzilleriň bu hoş habary ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýunyň iň naýbaşy sowgatlarynyň biri boldy» diýip, türkmen Lideri Polina Gurýewanyň ynamly ýeňiş gazanyp, hormat münberine çykmagynyň we milli buýsanjymyz bolan Döwlet baýdagymyzy belende galdyrmagynyň berkarar Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň Ýer ýüzündäki mertebesiniň beýgelmegine, at-abraýynyň, şan-şöhratynyň has-da artmagyna getirendigini buýsanç bilen belleýär.

Türkmen Lideriniň nygtaýşy ýaly, biz geljekde hem ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýänidir sporty, Olimpiýa hereketini ösdüreris. Bu ugurda milli maksatnamalarydyr toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçireris... Goý, halkara sport giňişliginde Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň Döwlet baýdagy mundan beýläk-de belentde parlasyn!

TmCars.info-nyň ozal hem habar berşi ýaly, türkmenistanly 21 ýaşly türgen Polina Gurýewa Tokio Olimpiadasynda agyr atletika boýunça 59 kg agrama çenli ýaryşlarda kümüş medala mynasyp boldy. Polina Gurýewanyň görkezen umumy netijesi 217 kilograma deň boldy.