Gurbanguly Berdimuhamedow türgenleri Türkmenistanyň ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlady

  • 21.08.2021 12:04
  • 20090
Gurbanguly Berdimuhamedow türgenleri Türkmenistanyň ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýän şanly waka — Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmen sportunyň taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medalynyň gazanylmagy mynasybetli Türkmenistanyň milli ýygyndysyna Gutlag hatyny iberdi. Onda agyr atletikaçy türgenimiz Polina Gurýewanyň ynamly ýeňşine ýokary baha berilýär.

Gutlag hatynda: «XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan Türkmenistanyň milli ýygyndy topary ýurdumyza ajaýyp üstünlik bilen dolandy. Bu üstünlik, ilki bilen, ýurdumyzda ýaş Olimpiýaçylary taýýarlamakda ähli tagallalary etmäge, giň şertleri döretmäge gönükdirilen döwlet syýasatymyzyň netijesidir. Ildeşimiz Polina Gurýewanyň Ýaponiýada geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň medalyny gazanmagy türkmen sportunyň şöhratly taryhyny dabaralandyrdy. Rowaç menzilleriň bu hoş habary ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýunyň iň naýbaşy sowgatlarynyň biri boldy» diýip, türkmen Lideri Polina Gurýewanyň ynamly ýeňiş gazanyp, hormat münberine çykmagynyň we milli buýsanjymyz bolan Döwlet baýdagymyzy belende galdyrmagynyň berkarar Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň Ýer ýüzündäki mertebesiniň beýgelmegine, at-abraýynyň, şan-şöhratynyň has-da artmagyna getirendigini buýsanç bilen belleýär.

Türkmen Lideriniň nygtaýşy ýaly, biz geljekde hem ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýänidir sporty, Olimpiýa hereketini ösdüreris. Bu ugurda milli maksatnamalarydyr toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçireris... Goý, halkara sport giňişliginde Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň Döwlet baýdagy mundan beýläk-de belentde parlasyn!

TmCars.info-nyň ozal hem habar berşi ýaly, türkmenistanly 21 ýaşly türgen Polina Gurýewa Tokio Olimpiadasynda agyr atletika boýunça 59 kg agrama çenli ýaryşlarda kümüş medala mynasyp boldy. Polina Gurýewanyň görkezen umumy netijesi 217 kilograma deň boldy. 


02.06.2023 15:29
13516

CAFA-2023 ýaryşy üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümi belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň Mergen Orazowyň baştutanlygyndaky tälimçiler ştaby toparyň Merkezi Aziýanyň futbol birleşmesiniň birinji çempionatyna gatnaşjak gutarnykly düzümini atlandyrdy. 25 oýunçydan...

01.06.2023 19:57
11250

Aşgabatdaky kikboks zaly gyzyklanma bildirýän ýaşlary ýygnanyşyga çagyrýar

Aşgabatdaky Kikboks zaly sportuň bu görnüşi bilen gyzyklanýan ýaşlary ýygnanyşyga ýazylmaga çagyrýar. Kikboks boýunça Aziýanyň çempiony, Türkmenistanyň çempiony, tälimçi Nurmuhammet Atabaýew kikboks sporty bilen...

27.05.2023 11:48
14089

3-nji iýunda Türkmenistanda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri geçirmäge taýýarlyk görülýär

3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistan boýunça köpçülikleýin welosipedli ýörişleri hem-de bedenterbiýe-sport çärelerini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri görülýär. Bu barada wise-premýer...

27.05.2023 10:20
4270

Türkmenistan GDA ýurtlarynyň II oýunlaryna 9 görnüş boýunça gatnaşar

Şu ýylyň 4-nji awgustdan 14-nji awgusta aralygynda geçiriljek GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynda türkmenistanly türgenler birbada dokuz görnüşde ýurdumyza wekilçilik ederler. Türkmen türgenleri sportuň agyr atletika...