Gyrgyzystan Gazagystandan soň QazVac sanjymyny hasaba alan ilkinji ýurt boldy

Gyrgyzystan Gazagystandan soň QazVac sanjymyny hasaba alan ilkinji ýurt boldy

Gyrgyzystan Gazagystanyň QazVac koronawirusa garşy sanjymyny hasaba alan ilkinji daşary ýurt boldy. Bu barada Gazagystanyň hökümetiniň ýanyndaky koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça pudagara komissiýasy habar berdi diýip, TASS belleýär.

“Gyrgyzystan Respublikasy Gazagystanyň QazVac koronawirus ýokanjyna garşy sanjymyny hasaba alan ilkinji daşary ýurt boldy. COVID-19-a garşy QazVac hereketsiz sanjymyň (QazCovid-in) döwlet bellige alnyşy baradaky hasaba alyş şahadatnamasy Gyrgyzystan Respublikasynyň Saglygy goraýyş we sosial ösüş ministrliginiň ýanyndaky Derman serişdeleri we lukmançylyk önümleri bölümi tarapyndan 2021-nji ýylyň 18-nji awgustynda berildi” – diýlip, habarda aýdylýar.

QazVac sanjymynyň üstünde Gazagystanyň Biologiki howpsuzlyk meseleleriniň ylmy barlag institutynyň alymlary we hünärmenleri işlediler. Sanjymyň ilkinji tapgyry bu institutyň bazasynda öndürilip, ýurduň sebitlerine iberildi. Gazagystanda koronawirusa garşy ýerli derman serişdesi bilen sanjym 26-njy aprelde başlandy. QazVac sanjymy 18 we ondan uly ýaşly adamlar üçin maslahat berilýär we 21 gün aralyk bilen iki tapgyrda myşsa içine goýberilýär. Sanjymy döredijiler Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan razylyk almaga girişdiler.

28-nji iýulda Gazagystanyň häkimiýetleri COVID-19-a garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmegiň çäginde ynsanperwer kömegi hökmünde Gyrgyzystana 25 müň dozada QazVac sanjymyny iberdi.