ABŞ planetany halas etmek boýunça milliardlarça dollarlyk meýilnamany işläp düzdi

ABŞ planetany halas etmek boýunça milliardlarça dollarlyk meýilnamany işläp düzdi

ABŞ-da wodorod energetika ulgamyny gurmak barada kanun taslamasy işlenip düzüldi. Taslama sekiz milliard dollar möçberinde maýa goýumyny göz öňünde tutýar diýip, Bloomberg ýazýar. Muny lenta.ru ýetirýär.

Howanyň üýtgemegine garşy göreşmegiň we planetany halas etmegiň açary hasaplanýan ABŞ-da wodorod energetika ulgamynyň gurulmagy gazylyp alynýan ýangyçlara esaslanar. Ony durmuşa geçirmek sekiz milliard dollara düşer. Azyndan üç sebit merkezini döretmek göz öňünde tutulýar. Olarda wodorod tebigy gazdan, gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden we ýadro energetikasynyň kömegi bilen alnar. 
Wodorod bug gazlaryny öndürmezden, turbinalary, peçleri we ýangyç elementlerini herekete getirip bilýändigi üçin uglerod zyňyndylaryny azaltmakda esasy faktor bolup biler. Ýöne häzirki wagtda wodorod çeşmeleriniň aglaba köplügi gazylyp alynýan ýangyçdyr. Mysal üçin, kömürturşy gazyny çykarýan tebigy gaz. Wodorodyň howanyň üýtgemegine garşy göreşmegi üçin bu zyňyndylary tutmak, soňra beýleki önümlerde ulanmak ýa-da konserwirlemek gerek. Kanun taslamasy kömürturşy gazyny tutmak tehnologiýasyna hem maýa goýumy göz öňünde tutýar.
Mundan başga-da, kanun taslamasy elektroliziň kömegi bilen suwdan wodorod almak boýunça taslama üçin bir milliard dollar grant berilmegini göz öňünde tutýar.