Inženerler gajetlere barmagyň kömegi bilen zarýad bermegi öwrendiler

Inženerler gajetlere barmagyň kömegi bilen zarýad bermegi öwrendiler

Amerikan alymlary adam barmaklaryndan energiýa öndürmäge mümkinçilik berýän gurluşy döretdiler. Bu barada “SlashGear” neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

San-Diegodaky Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegçileri tarapyndan işlenip düzülen gurluşyň prototipi barmaklardan energiýa almaga ukyply. Ol inçe zolak görnüşinde bolup, falangalaryň ujuna berkidilýär. Has köp mukdarda elektrik der bölünip çykanda we barmak üstler bilen gatnaşyga girende öndürilýär (elektrik pýeza täsiri). 
Alymlar elektrik energiýasyny adam ýatan wagtynda hem almagy öwrendiler. Ýöne, bu oýlap tapyş haçan-da aksessuary göterijiniň barmaklary belli bir üstlere degende – klawiaturada tekst ýyglanda, pianino çalnanda we hatda stola kakylanda-da has gowy netije berýär. Geljekde emele gelen energiýa käbir gajetlere zarýad bermek üçin ulanylyp bilner.
Energiýanyň köp bölegi hemişe çyglylygy çykarýan barmaklaryň ujy bilen öndürilen derden emele gelýär. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, her barmakda müňlerçe mäz saklanýar – olar bedeniň beýleki ýerlerinden ýüzlerçe esse köp derleýär.
Bu enjama bagyşlanan YouTube wideosynda özboluşly plastyryň deri özüne siňdirip, ony elektrik energiýasyna öwürýän kömür köpürjikli elektrodlardan ybaratdygy aýdylýar. 10 sagat ukynyň dowamynda gurluş tas 400 millijoul energiýa ýygnap bilýär, bu bolsa elektrik sagadyny 24 sagat işletmäge ýeterlikdir.