Çybyn çakmagyndan 100% goraýan mata döredildi

Çybyn çakmagyndan 100% goraýan mata döredildi

Internet ulgamynda amerikan alymlarynyň täze oýlap tapyşy baradaky maglumatlar peýda boldy. Onuň kömegi bilen çybyn çakmagyndan 100% goranyp bolýar. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Bu ýerde gürrüň Demirgazyk Karolina Döwlet Uniwersitetiniň hünärmenleri tarapyndan materiallary dizaýn etmek üçin niýetlenen hasaplaýyş modeli arkaly işlenip taýýarlanan mata hakynda barýar. Ýagny, hünärmenler çybynyň kellesiniň, murtjagazlarynyň we agzynyň ululygyny öwrenip, bu maglumatlary dykyzlygy sebäpli çybynyň çakmagyndan gorap bilýän ýörite dokma materialyny döretmek üçin ulandylar diýip, MDPI ýazýar.
Hünärmenler birnäçe tapgyrda synag geçirip, çybynlaryň matanyň üstünden çakmasynyň sanyny nola çenli azaltmagy başardy. Şol bir wagtyň özünde, ilkinji synanyşyklaryň arasynda şowsuz geçenleri-de boldy. Bu ýagdaý matanyň süýnmegi bilen baglanyşykly bolup biler diýip, alymlar çaklaýarlar.