Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň wekilleri owgan meselesini maslahatlaşdylar

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň wekilleri owgan meselesini maslahatlaşdylar

15-nji iýulda Daşkentde “C5+1” formatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ABŞ-nyň Prezidentiniň Içerki howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Elizabet Şerwud-Rendalyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ-nyň wekiliýetiniň arasynda gepleşikler geçirildi. Oňa ABŞ-nyň Owganystanda parahatçylygy dikeltmek meseleleri boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzad hem gatnaşdy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar Merkezi Aziýa döwletleri bilen ABŞ-nyň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Daşkentde geçirilýän ýokary derejeli halkara maslahatyň tematikasy bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagy esasynda Günorta we Merkezi Aziýanyň arasynda özara baglanyşygy berkitmek boýunça işjeň pikir alşyldy.
Taraplar sebit howpsuzlygynyň howplaryna we wehimlerine garşy göreşmek boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen diplomatik gepleşikleri dowam etdirmek babatda gyzyklanmalary beýan edip, owgan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Gepleşikleriň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi.