Alymlar «akylly» halyny döretdiler

Alymlar «akylly» halyny döretdiler

Massaçusets tehnologiýalar institutynyň inženerleriniň «intellektual haly» diýip atlandyran halysy türgenleşikler, oýun wagtynda we hyýaly hakykat giňişliginde işlenende peýdaly bolup biler. 3,3 inedördül metr ölçegdäki düşekçäni ýada salýan haly özünde plýonkanyň basyşyny duýýan we sapaklary geçirýän 9 müňden gowrak datçigi özünde jemleýär.

hi-tech.mail.ru-nyň ýazmagyna görä, haçan-da halynyň böleklerine agram düşende, basyşyň ululygyna, basylýan ýerine görä dürli görnüşli elektrik signallary ýüze çykýar. Hala meýletinçileriň hereketleri boýunça hereket etmegi öwretdiler. Olar halynyň üstünde ýöremek, oturyp-turmak, bedeniňi ýokaryk-aşak galdyrmak ýaly dürli hereketleri ýerine ýetirdiler, ýoga edilendäki ýaly görnüşde oturdylar, ýatdylar... Ulgam olaryň ählisini seljerip, adamlaryň hemme hereketlerini kompýuteriň ýüzüne çykardy. Haly hatda bedeniň ýokary bölegindäki hereketleri hem anyk kesgitledi. Muny kesgitlemek giňişlikde diňe aýagyň ýerleşýändigi üçin aňsat däldir. Ulgam adamlaryň hereketlerini 97 göterim anyk kesgitlemegi başardy.