Şawkat Mirziýoýew türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Şawkat Mirziýoýew türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady

29-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, türkmen Liderine berk jan saglyk, uzak ömür hem-de ýokary döwlet wezipesinde ýurdy durmuşykdysady taýdan depginli ösdürmäge we halkyň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen köptaraply işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.
Söhbetdeşler soňky ýyllarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykandygyny hem-de örän giň gerimli ugurlar boýunça ösýändigini, munuň şeýle bolmagyna dürli derejelerdäki duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň ynanyşmak we yzygiderli häsiýetiniň ýardam edýändigini nygtadylar.
Iki ýurduň Liderleri söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky meseläni gozgap, özara haryt dolanyşygynyň yzygiderli depginini kanagatlanma bilen nygtadylar.
Şunuň bilen birlikde, netijeli medeni-ynsanperwer gatnaşyklary, şol sanda bilim, saglygy goraýyş, ylym we amaly barlaglar babatdaky gatnaşyklary pugtalandyrmagyň möhümdigi bellenildi.
Söhbetdeşligiň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow strategik we uzak möhletli ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilmeginde Prezident Şawkat Mirziýoýewiň uly şahsy goşandyny nygtady.