Şweýsariýada «ýaşyl» kanunçylyk goldanylmady

Şweýsariýada «ýaşyl» kanunçylyk goldanylmady

Şweýsariýanyň halky golaýda geçirilen sala salşyklarda emeli pestisidleri gadagan etmek we bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça «ýaşyl» kanunçylyk namasyny goldamady. Bu barada ses berişlikleriň netijelerine salgylanyp, rg.ru saýty habar berýär.

Resminamada bug gazlarynyň zyňyndylaryny awtomobil ýangyjynyň we awiapetekleriň bahasyny ýokarlandyrmak arkaly azaltmak göz öňünde tutulypdy. AP agentliginiň maglumatlaryna görä, bu işlerden gazanylan goşmaça girdejiler klimatyň üýtgemeginiň täsiri has ýiti duýulýan sebitlere, şeýle-de elektroawtobuslaryň, innowasion tehnologiýalaryň we täze ýyladyş ulgamlarynyň işe girizilmegine ýardam bermelidi.
Politico neşiriniň ýazmagyna görä, sala salşyga hödürlenen bu başlangyjyň maksady Şweýsariýanyň Hökümetine 2030-njy ýyla çenli zyýanly galyndylaryň möçberini 1990-njy ýylyň ikinji ýarymyndaky ýaly derejede peseltmäge mümkinçilik döretmekden ybaratdy. Ýöne kanunçylyk namasynyň tankytçylary onuň durmuş ýüzünde umumydünýä ekologiýa ýagdaýlaryny üýtgedip bilmejekdigini aýtdylar. Gaýtam, ýurduň çägi nazara alnyp, onuň belli bir derejede ýaşaýjylar üçin ykdysady kynçylyklary getirip biljekdigi nygtaldy.
Emeli pestisidler barada aýdylanda bolsa, bu ugurda ses bermek üçin iki teklip hödürlendi. Birinjiden, geljek 10 ýylyň dowamynda bu serişdeleri gadagan etmek hem-de pestisidler ulanylyp taýýarlanan azyk önümleriniň importyny ýatyrmak. Ikinji teklip, öz gezeginde, döwlet subsidiýalaryna hukugy şu hili serişdeleri ulanmakdan ýüz öwren we antibiotikleriň kömegine diňe keselli haýwanlary bejermek üçin daýanýan fermerlere bermegi göz öňünde tutýardy. Muňa garamazdan, fermerler bu işleriň öz bizneslerini togtatmaga getirjekdigini aýdyp, kanuny peýdasyz diýip hasap etdiler.