Türkmenistanda örtük dakmak düzgünleriniň bozulmagy üçin jerimäniň mukdary

Türkmenistanda örtük dakmak düzgünleriniň bozulmagy üçin jerimäniň mukdary

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň 18-nji awgustdaky buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň ähli çäginde tutuş ilata degişli bolan (mekdebe çenli çagalardan başga) hökmany örtük dakynmak düzgüni girizildi. Bu çäre dünýädäki ýaramaz epidemiologik ýagdaý bilen baglanyşykly kabul edildi.

Örtük dakynmak düzgüniniň äsgerilmedik we gorag örtügini dakmagyň düzgünleriniň bozulan ýagdaýynda Administratiw hukuk bozulmalary hakynda Kodekse laýyklykda, raýatlara binýatlyk möçberiň bäş essesine çenli, ýagny 500 manada çenli möçberde jerime salynýar diýip, ORIENT habar berýär. Agentligiň şeýle hem bellemegine görä, örtük dakmak düzgünlerini bozýanlara häzir 21 manat jerime salynýar.
Örtük dakmak düzgünini bozan adam ýüze çykarylanda, Içeri işler ministrliginiň işgärleri ilkinji gezek duýduryş bermek bilen çäklenmäge synanyşýarlar.
Ýöne düzgün bozma gaýtalanan ýagdaýynda Administratiw hukuk bozulmalary hakynda Kodeksiň 78-nji maddasynyň 1-nji bölümine laýyklykda, administratiw jogapkärçiligine çekilýär. Şeýlelik bilen, “sanitariýa we arassaçylyk kadalaryny hem-de düzgünlerini öz içine alýan Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyny bozmak, sanitar epidemiologiýa garşy (öňüni alyş) we sanitariýa-arassaçylyk çärelerini berjaý etmezlik, eger-de bu sanitariýa düzgün bozulmasyna getirse, binýatlyk möçberden bäş essesine çenli jerime salynmagyna sebäp bolýar”.
Şunuň bilen birlikde, örtügi ýönekeý eňegiňe ýetirmegiň ýa-da onuň bilen diňe agzyňy ýapmagyň ýeterlik däldigini ýatdan çykarmaly däl. Örtügi agzy we burny ýapar ýaly, açyk ýer galdyrman ýüzde berk durar ýaly edip dakmaly. Örtük hökmany ýagdaýda burnuň üstüne jebis gysylmaly.
Örtügiň nädogry dakylmagy ony dakmazlyk bilen deň derejelidir.
Örtügi dakynmak, esasan, adamlaryň toplanan ýerlerinde, meselem, dükanlarda we jemgyýetçilik ulaglarynda hökmanydyr.
Raýatlara raýat jogapkärçiligini berjaý edip, häzirki ýagdaýda howply ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaklygyň esasy wezipedigine düşünmek maslahat berilýär.
Dünýä alymlary tarapyndan howply ýokanç keselleriň howa-damja ýoly bilen geçýändigi we hiç hili alamatlary bolmadyk adamyň ony göteriji bolup bilýändigi, beýleki adamlarda bolsa bu keseliň düýpli kynçylygyň sebäbi bolup biljekdigi öň tassyklanyldy.

Şeýle hem okap bilersiňiz: