Ýapon alymlary wirusyň nädip ýaýraýandygyny görkezdiler

Ýapon alymlary wirusyň nädip ýaýraýandygyny görkezdiler

Örtük indi bütin dünýäde adamlar üçin adaty bir zada öwrüldi: olar koronawirusyň ýaýramagyna belli bir derejede böwet bolýar diýlip hasaplanylýar. Ýöne howpuň göze görünmeýänligi sebäpli, örtügiň wirusdan nädip goraýandygyny göz öňüne getirmek kyn.

Euronews agentliginiň habar bermegine görä, ýapon alymlaryndan ybarat topar wirus bölejikleriniň adam örtüksiz gürlänindäki, aýdym aýdandaky ýa-da üsgürendäki hereketini modelirlemek we görkezmek üçin Fugaku superkompýuterini ulandy.

"Eger-de biz wirusyň nädip ýaýraýandygyny açyk görkezsek we ony bütin dünýä bilen paýlaşsak, belki adamlar howpuň çynlakaýlygyny özbaşdak göz ýetirip bilerler we nähili çäreleri görüp boljakdygy hakynda ylmy taýdan pikir edip bilerler" - diýip, gözleg toparynyň ýolbaşçysy professor Makoto Tsubokura aýtdy.

Gözlegleriň netijesi howanyň çyglylygynyň ýokary bolmagynyň aerozol bölejikleriniň sanynyň köpelmegine sebäp bolýandygyny görkezdi. Alymlar dürli gorag enjamlarynyň içinde, dogry ulanylanda, örtükler has täsirli diýen netijä geldiler. Şonuň bilen birlikde, sosial aralygy saklamagyň netijeliligi hem bellendi. Synaglar uly wirus bölejikleriniň wirusly adamyň golaýynda ýere gaçýandygyny we uzaga uçup bilmeýändigini görkezdi.