Türkmenistanyň metjitlerinde öňüni alyş çäreleriniň möhleti uzaldylýar

Türkmenistanyň metjitlerinde öňüni alyş çäreleriniň möhleti uzaldylýar

Türkmenistanyň Hökümeti metjitlerde öňüni alyş çäreleriniň möhletini 1-nji oktýabra çenli uzaltdy. Ýurtda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, şeýle karara gelindi. Bu barada Turkmenportal agentligi habar berýär.

Çäklendirmeler zyýarat edilýän ýerlerde hem ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Müftüliginde habar berişleri ýaly, bu çäklendirmeler Türkmenistanyň müftüsiniň 13-nji iýuldaky 4213 belgili buýrugynyň uzaldylmagy esasynda kabul edildi. Şeýle hem bu çäreler Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary toparynyň şu ýylyň 26-njy awgustyndaky kararyna laýyklykda kabul edildi.

Belläp geçsek, metjitleri ilkibaşda 1-nji awgustda açmak meýilleşdirilýärdi. Ýöne ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen hökümet çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Şeýle hem, BSGG-niň 6-15-nji iýul aralygynda ýurdumyzda bolan missiýasy Ministrler Kabinetine ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça goşmaça çäreleri görmegi maslahat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, iri söwda merkezleri, bazarlar, edaralar we hyzmatlar pudagyndaky kärhanalar, sport desgalary hem-de jemgyýetçilik naharhanalary ýapyldy. Azyk we gündelik harytlar satylýan dükanlar bolsa öz işini dowaam etdi.
Şeýle hem ýurduň içindäki demir ýol gatnawlarynyň togtadylmagy 1-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Içerki uçuşlarda lukmançylyk şahadatnamasyny görkezmek düzgüni ýola goýuldy. Halkara gatnawlary bolsa 30-njy sentýabra çenli ýatyryldy.
Ministrler Kabineti we BMG ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasyny taýýarlady, ol 1 milliard dollar möçberinde bahalandyryldy.