«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini 30-njy sentýabra çenli uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini 30-njy sentýabra çenli uzaltdy

«Türkmenhowaýollarynyň» rus wekilliginiň habar bermegine görä, COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda hem-de ýolagçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen halkara gatnawlarynyň ählisiniň ýatyrylmagynyň möhleti 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabryna (30-njy sentýabr hem degişli) çenli uzaldyldy.

Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna petekleriniň puluny gaýtaryp almak üçin, ony alan ýerine arza bermegi ýa-da gatnawlaryň açylanyna garaşyp, petekleri gaýtadan bronlamagy teklip edýär.