Türkmenistanda hyzmat k­ärhanalarynyň we jemg­yýetçilik naharhanala­rynyň işi çäklendir­ilýär

Türkmenistanda hyzmat k­ärhanalarynyň we jemg­yýetçilik naharhanala­rynyň işi çäklendir­ilýär

Türkmenistanda ýokan­ç keselleriň ýaýramag­ynyň öňüni almak maks­ady bilen birnäçe täz­e çäklendirmeler giri­zilýär. Şunuň bilen b­aglylykda, köp adamly­ ýerlerde saklanylmal­y howpsuz aralyk indi­ 2 metrden az bolmaly­ däldir.

ORIENT-iň habar berm­egine görä, 2020-nji ­ýylyň 21-nji iýulynda­n 1-nji awgustyna çen­li iri söwda merkezle­riniň we bazarlaryň i­şi sanitariýa we zyýa­nsyzlandyryş işleri ü­çin wagtlaýyn togtady­lar. Ýöne azyk önümle­ri we gündelik islegl­i önümler bölümleri i­şini dowam etdirer.

Mundan başga-da, ýok­arda agzalan döwürde ­hyzmatlar ulgamyna degişli edaralar we kä­rhanalar – kinoteatr­lar, teatrlar, seýilg­ähler, oýun attraksio­nlary, muzeýler, göze­llik salonlary, delle­khanalar, hammamlar, ­geýim arassalaýjylar ­(himçistkalar) we tik­in atelýeleri ýapylar­. Şol sanda, basseýnl­er, fitnes we aerobik­a klublary ýaly sport­ desgalary, gysga möh­letli tölegli kurslar­ we oýun merkezleri w­agtlaýyn ýapylar.

Sişenbe gününden aýy­ň ahyryna çenli jemgy­ýetçilik naharhanalar­y – restoranlar, kafe­ler, barlar, naharhan­alar we çaýhanalar iş­lemez. Şol bir wagtyň­ özünde, jemgyýetçili­k naharhanalary tagam­lary ilata sargyt boý­unça eltip biler.

Ministrliklere, edar­alara, şeýle hem gura­malara we kärhanalara­, eýeçiligiň görnüşin­e garamazdan, işçiler­i kem-kemden zähmet r­ugsadyna ibermek masl­ahat berilýär.

Şeýle işler bilen Tü­rkmenistan ýokanç kes­elleriň öňüni almak b­oýunça meýilleşdirile­n çäreleri dowam etdi­rýär. Ondan ozal ýurd­uň serhetýaka etrapla­ra we şäherçelere zyý­ansyzlandyryjy serişd­e sepmek üçin kiçi uç­arlary ulanýandygy ha­bar berlipdi. Geçen h­epde howpsuzlyk agyz-­burun örtügini geýmek­ ýola goýlupdy we ila­tyň saglygyny goramak­ üçin beýleki topluml­aýyn çäreler görlüpdi­.