Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreş boýunça döwlet meýilnamasy 1 milliard dollar möçberinde bahalandyryldy

Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreş boýunça döwlet meýilnamasy 1 milliard dollar möçberinde bahalandyryldy

BMG-niň goldawy bilen, Türkmenistanyň hökümeti Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasyny işläp taýýarlady. 5 goldaw ugruny öz içine alýan bu maksatnama, takmynan, 1 milliard dollar töweregi bahalandyryldy. Bu barada CentralAsia.news habar berýär.

Bu meýilnamada global pandemiýanyň Türkmenistanyň ykdysadyýetine edýän täsirini azaltmak boýunça birnäçe işleriň durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Onda “hiç kimi yzda galdyrmazlyk” ýörelgesine esaslanyp, ilatyň ejiz toparlaryna sosial goldaw bermeklige aýratyn üns gönükdirilýär.
Şeýle hem bu maksatnama esasy lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, olaryň elýeterliligini giňeltmäge, iş ýerlerini saklamaga, kiçi we orta telekeçilige goldaw bermäge, makroykdysady durnuklylygy we sosial jebisligi üpjün etmäge gönükdirilendir.
Häzirki wagtda meýilnamany maliýeleşdirmek boýunça daşarky teklipler, takmynan, 941,7 million dollara barabar.
Ýeri gelende, 21-nji aprelde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we BMG-niň agzalary ýygnak geçirip, pandemiýanyň ýurduň durmuş-ykdysady giňişligine ýetirip biljek täsirini azaltmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşandyklaryny ýatladýarys. Bu babatdaky degişli komissiýa BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterreşiň başlangyjy bilen döredilipdi.