Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de täze bileleşik döredildi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de täze bileleşik döredildi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen, Birleşen Milletler Guramasynda Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň hatyrasyna Bitaraplygyň dostlary topary döredildi. Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekili Aksoltan Ataýewanyň ýolbaşçylyk etmeginde wideoaragatnaşyk görnüşinde geçirilen dabara 18 ýurt, şol sanda Russiýa, Hytaý, Özbegistan, Pakistan, Müsür, Katar, Eýran, Irlandiýa, Kosta Rika we beýlekiler gatnaşdylar. Bu barada Sinhua habarlar agentligine salgylanyp, REGNUM habar berýär.

Bellenilişi ýaly, dabarada hytaý tarapyna Hytaý Halk Respublikasynyň BMG-däki hemişelik wekiliniň orunbasary Geng Şuang wekilçilik etdi. Ol öz çykyşynda ilkinji nobatda dünýä jemgyýetçiliginiň ähli agzalaryna täsir edýän koronawirus epidemiýasy şertlerinde utgaşdyrmagyň ähmiýetini belledi. Bu şertlerde diplomat käbir ýurtlar tarapyndan ulanylýan birtaraplaýyn çemeleşmeleriň, proteksionizmiň, sanksiýa režimleriniň we ş.m. tejribesini tankytlady. Munuň tersine, gatnaşyjylaryň üns merkezinde durýan, bitaraplyk ýörelgelerine we syýasatlaryna doly laýyk gelýän raýdaşlygy we özara gatnaşyklary berkitmegiň möhümdigini aýtdy.
Geng Şuang Hytaýyň pozisiýasy barada durup geçip, öz ýurdunyň köptaraplylyk, parahatçylygy goramak we ösüşe goldaw bermek ýörelgelere ygrarlydygyny nygtady. Hytaýyň ähli gyzyklanýan taraplar bilen şu we beýleki formatlarda iň giň gerimli hyzmatdaşlyga taýýardygyna ynandyrdy.

Şeýle hem okap bilersiňiz: