Türkmenistan BMG-ä durnukly halkara ulag gatnawy boýunça Kararnamanyň taslamasyny hödürlär

Türkmenistan BMG-ä durnukly halkara ulag gatnawy boýunça Kararnamanyň taslamasyny hödürlär

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde adatdan daşary ýagdaýlar döwründe durnukly halkara ulag gatnawyny üpjün etmek boýunça çäreleri kabul etmek başlangyjy bilen çykyş eder.
Aşgabat halkara ulag gatnawy ýaly möhüm ugurda halkara jemgyýetçiliginiň jebis çemeleşmeleriniň zerurdygyna ynanýar.

“Türkmenistan durnukly we howpsuz ulaglar meseleleri boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we berkitmek hereketleriniň täsirinde hereket edýän ýurt hökmünde adatdan daşary ýagdaýlar döwründe durnukly halkara ulag gatnawyny üpjün etmek meselelerine giňişleýin we köptaraplaýyn garamak başlangyjy bilen çykyş edýär" — diýlip, Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýakyn günlerde geçiriljek mejlisinde ileri tutulýan garaýyşlarynda aýdylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyljak Kararnamanyň taslamasyny taýýarlady we ony Birleşen Milletler Guramasyna agza ýurtlaryň garamagyna hödürlär.