Türkmenistan bitaraplygyň dünýädäki ornuny güýçlendirmek boýunça birnäçe Kararnamalary teklip eder

Türkmenistan bitaraplygyň dünýädäki ornuny güýçlendirmek boýunça birnäçe Kararnamalary teklip eder

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde bitaraplygyň ornuny güýçlendirmek boýunça birnäçe kararnamalary kabul etmegi teklip eder. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisine Başlygyň orunbasary hökmünde gatnaşjak Türkmenistanyň bu mejlisde ileri tutýan garaýyşlarynda aýdylýar.

Resminamada syýasy-hukuk derejesi hökmünde bitaraplygyň mümkinçiliklerini iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin halkara hukuk esaslaryny giňeltmek maksady bilen, Türkmenistan tarapyndan BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde hem-de berkitmekde bitaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti» Kararnamasynyň taslamasynyň taýýarlanylandygy nygtalýar.
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň çäklerinde Bitaraplygyň dostlary toparynyň esaslandyryjy mejlisini geçirmegi meýilleşdirýär, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň ähli agza döwletlerini, şeýle hem halkara guramalary bu geljegi uly köptaraplaýyn meýdançanyň çäginde gepleşiklere goşulyşmaga çagyrýar.
Baş Assambleýanyň ýetip gelýän mejlisinde Türkmenistan Halkara meseleleri kadalaşdyrmakda bitaraplygyň ýörelgelerini netijeli peýdalanmak boýunça BMG-niň Kadalar toplumyny işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işi dowam eder. Mundan başga-da, Aşgabat BMG-niň Baş Assambleýasynyň "Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň orny" Kararnamasyny kabul etmegi teklip edýär, şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň Baş Assambleýanyň "Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen sebit we halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak" atly Kararnamasynyň taslamasynyň toparlaýyn hödürlenilmeginiň zerurdygyny belleýär.

"Ýokarda agzalan resminamalara köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň özüniň netijeliligini görkezen gurallaryny, hususan-da, Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasynyň we Merkezi Aziýanyň bilermenler forumynyň edara edilmegi boýunça tekliplerini girizmegiň wagty diýip hasap edýäris" — diýlip, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlarynda aýdylýar.