Insult we rak howpuny azaltmagyň aňsat usuly mälim edildi

Insult we rak howpuny azaltmagyň aňsat usuly mälim edildi

Gysga wagtlyk fiziki işjeňlik rak, infarkt we insult howpuny azaldyp biler. Munuň üçin günde ýarym sagatdan hepdede üç gezek welosiped sürmeli diýip, endokrinolog, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Zuhra Pawlowa özüniň Instagram sahypasynda ýazýar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Delil hökmünde, ol 27 ýaşdan 54 ýaş aralygyndaky miokard infarktyny geçiren erkekleriň gatnaşan barlagyna salgylandy. Olardan gan alnyp, agramy, boýy, biliniň ýogynlygy ölçeldi we günde ýarym sagatdan hepdede üç gezek welosiped sürmek teklip edildi.
Üç aýdan soň, barlaga gatnaşyjylarda gowy holesteriniň derejesiniň dörtden bir esse ýokarlanandygy anyklanyldy. Garaşylmadyk netije hökmünde erkeklerde estradiolyň (aýal jyns gormony. - red.) 45 göterim peselmesi ýüze çykdy - bir millilitr üçin 50.1-den 27,8 pikograma çenli (artdyrylan bahadan doly kada çenli). Lukman her millilitrde 40 pikogramdan ýokary estradiolyň ýürek-damar hadysalaryndan duýdansyz ölmek howpy bilen baglanyşyklydygyna ynanýan alymlaryň pikirlerine salgylanýar.

Pawlowa "Şonuň üçinem pedaly aýlaň-da, ömrüňizi uzaldyň! Özem, munuň üçin töleg hökman däl" - diýip ýazýar.

Sözüniň ahyrynda ol ýeterlik derejedäki ujypsyz "ýüküň" şeýle howplaryň döremek töwekgelçiligini azaldyp biljekdigini aýtdy.

Şeýle hem okap bilersiňiz: