Göreji gowulandyrýan 9 önüm

Göreji gowulandyrýan 9 önüm

Göz lukmany, oftalmohirurg Andreý Sorokin öz blogynda göreji gowulandyrmak üçin iýmit rasionyna hökman girizilmeli bolan peýdaly önümleri sanap geçdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Ysmanak. Onuň iň esasy gowy tarapy — gözi Gün şöhlesiniň zyýanly täsirinden goraýan lýutein antioksidantynyň barlygy. Ysmanagyň düzüminde foliý turşusy, beta-karotin, C, K witaminleri, B topary, magniý we kaliý hem saklanýar.

Çernika göreji uky wagtynda gowulandyrýan antosianlary saklaýar. Miwe antioksidantlara, A, C witaminlerine we şöhle ýetmezçiligi şertlerinde göreji uýgunlaşdyrmaga kömek edýän sinke hem baý. Mundan başga-da, çernikada “kataraktanyň güýçlenmeginiň öňüni alýan” E witamini hem saklanýar.

Ýumurtga. Hünärmeniň aýtmagyna görä, ýumurtganyň sarysy iki sany “göz” antioksidantynyň – lýuteiniň we zeaksantiniň çeşmesidir.
“Pigmentleriň ikisi hem gözüň iýmit goldawyny üpjün edýär – birinji nobatda, setçatkany zeper ýetmeden goraýar. Mundan başga-da, ýumurtga A, B2, B5, B12 we E witaminlerini, şeýle-de foliý turşusy, seleni, kalsiýni, demiri, kaliýni, sinki, magniýni, hakyky beloklary we “gowy ýaglary” saklaýar – diýip, Andreý Sorokin özüniň You-Tube kanalynda habar berdi.

Zeýtun ýagy. Peýdaly doýgun däl ýagly kislotalardan başga, onda antioksidantlar – A prowitamini we E witamini hem bar. “Birinji göreji berkidýär we gowulandyrýar, ikinji bolsa gözüň işine oňyn täsir edýär” – diýip, lukman belleýär we zeýtun ýagynyň köp bolmadyk möçberini ulanmagyň gözüň setçatkasy bilen bagly keseli bolan adamlara aýratyn maslahat berilýändigini hem sözüniň üstüne goşýar.

Ýagly balyk. Tunes, losos ýa-da skumbriýa gözüň setçatkasy üçin möhüm bolan doýgun däl Omega-3 ýagly kislotanyň örän gowy çeşmesidir. “Omega-3-iň ýetmezçiligi gury göz alamatyny ýüze çykaryp bilýär. Eger-de siz balygy halamaýan bolsaňyz, ýagly kislotalary zygyr ýa-da zeýtun ýagyndan hem tapmak bolar” – diýip, hünärmen belleýär.

Mindal “sary tegmiliň degenerasiýa hadysasyny togtadýan” E witaminini saklaýar. Bir gysym hoz (pisse hem bolup biler) bu witaminiň maslahat berlen bir gije-gündizki normasynyň ýarysyny saklaýar.

Pomidor – C witamininiň we sary tegmiliň degenerasiýasyny (“garry adamlarda görejiň ýitmeginiň esasy sebäbi”) togtadýan likopiniň çeşmesi. “Ýöne bu gök önümi termiki işlerinden soň ulanmak has gowy, sebäbi şondan soň onda likopin köp bolýar. Ter pomidorlary stola almazdan öň, olara zeýtun ýagynyň uly bolmadyk mukdaryny guýuň” – diýip, Andreý Sorokin maslahat berýär.

Käşir – özünde beta-karotini saklamak boýunça liderleriň biri. Onda A witaminiň bardygyny hem bellemek gerek: ol sary tegmiliň degenerasiýasy howpuny 50% peseldýär, şeýle-de “gözi nemlendirýän gorag neminiň çykarylmagyny ýokarlandyrýar”.

Brokkol – göz üçin köptaraply kömekçi. Ol göz üçin ähli gerek bolan maddalara – lýuteine, zeaksantina, B2, C witaminlerine hem-de güýçli antioksidant sulforafana baý. Bu maddalar göreji ýaş bilen bagly näsazlyklardan goraýar diýip, göz lukmany aýdýar.