ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

  • 21.06.2024 09:21
  • 25479
ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär.

Doganlaryň iň ulusy 101 ýaşly Normadyr. Ol häzirki wagtda Ogaýo ştatynda ýaşaýar. Galan bäş dogan – Loren, Maksin, Doris, Margaret we Elma – Missuride ýaşaýar.
Olaryň ýaşy 88-den 101 ýaş aralygynda üýtgeýär. Doganlar ömrüniň dowamynda Beýik çökgünligi, Ikinji jahan urşuny we COVID-19 pandemiýasyny başdan geçirdiler.
Wagtal-wagtal bolýan dawalara garamazdan, doganlar hemişe ýakyn bolup galýarlar. Olar, köplenç, bilelikde ýygnanyşýarlar we olaryň dogluş tertibini görkezýän belgili köýnekçeleri geýýärler. Doganlaryň üçüsi iýul aýynda doguldy, şonuň üçin olar, adatça, üç doglan gününi her ýyl piknik bilen belleýärler. Şeýlelik bilen, olar ejesiniň birwagtlar başlan däbini dowam etdirýärler.


18.07.2024 11:08
11349

Erkek adam tutuş Irlandiýany bir tigirli welosipedde 5 günde geçip, rekord goýdy

Imon Kiweni Irlandiýany bir tigirli welosipedde 5 gün 5 sagat 23 minutda geçip, täze dünýä rekordyny goýdy. 613 km uzynlykdaky syýahat adanyň iň günorta nokady Mizen-Hedde başlap, iň demirgazyk nokady Malin-Hedde...

17.07.2024 14:06
3581

Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze rekordy barada habar berdi

X sosial ulgamynyň eýesi Ilon Mask ulanyjylaryň işjeňligi boýunça täze rekord barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, platforma bir günde “dünýäde 417 milliard ulanyjy sekuntyny” gazandy. “ABŞ-da ulanyjy sekuntlarynyň...

05.07.2024 15:02
17966

Kanadadan Lesli atly towuk Ginnesiň rekordyny goýdy. Ol sanlary, harplary we reňkleri bilýär

Kanadadan Lesli atly towuk Ginnesiň rekordlar kitabyna girip, “Dünýädäki iň akylly towuk” adyny aldy. Bir minutda alty sany, harpy we reňki tanamak bilen, üýtgeşik ukyplaryny görkezdi. Lesliniň eýesi, weterinar...

03.07.2024 16:26
19906

ABŞ-nyň Harby Howa Güýçleriniň aýdym-saz topary Aşgabatda konsert berdi

ABŞ-nyň Harby Howa Güýçleriniň Merkezi Serkerdeliginiň aýdym-saz topary (AFCENT) bäş günlük sapar bilen Türkmenistanda boldular. 28-nji iýunda başlanan saparyň çäklerinde AFCENT sazandalary Maýa Kulyýewa adyndaky...