Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

  • 18.06.2024 16:33
  • 21275
Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy.

Diplomat şeýle hem berlen wizalaryň sany boýunça (COVID-den) kowidden öňki döwürdäki derejä ýetilendigini habar berdi.
Bellenilişi ýaly, 2019-njy ýylda jemi 60 müň wiza berlen bolsa, 2023-nji ýylyň ahyryna çenli bu görkeziji 73 müňden gowrak boldy, şolardan 36 müňüsi syýahatçy we 19 müňüsi bilim almak maksatlydyr. Mundan başga-da, 2024-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 46 müňden gowrak wiza çap edildi, şol bir wagtyň özünde bu görkeziji 2023-nji ýylda - 18,3 müňe deňdi.

"Pandemiýanyň bir wagtlar döreden päsgelçiliklerini ýeňip geçendigimize we ýurtlarymyzyň arasyndaky adaty ulag baglanyşyklaryna gaýdyp gelendigimize tüýs ýürekden begenýärin" diýip, Wolynkin belledi.

Ol şeýle hem Russiýanyň, takmynan 1,6 milliard ABŞ-nyň dollary möçberde dolanyşygy bolan Türkmenistanyň bäş esasy söwda hyzmatdaşlaryndan biridigini nygtady.
GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň maý aýynda geçirilen mejlisinde 2024-nji ýylyň 1-nji çärýeginde söwda dolanyşygynyň 22% göterim bolup - 18 milliard rubl töweregi ýokarlanandygy bellenildi.


şu gün 00:55
2331

Aşgabat şäher häkimligi sanly hyzmatlar portalyny we “Sanly şäher” mobil goşundysyny işe girizdi

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň sanly hyzmatlar portaly we “Sanly şäher” atly mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizildi. Olar yzygiderli kämilleşdirilýär diýip, wise-premýer B.Annamämmedow 19-njy iýulda Hökümet...

düýn 14:59
1691

BAE-de Türkmenistanyň we Yragyň ilçileri energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy iýulda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçisi Serdar Garajaýew Yragyň ilçisi doktor Mudhafar Al Jbori bilen Yragyň Abu-Dabi şäherindäki ilçihanasynda duşuşdy. Taraplar Türkmenistan bilen Yragyň...

18.07.2024 15:00
8031

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Slowakiýa iş saparyny amala aşyrdy

16-17-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmed Gurbanowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy geňeşmeleri we ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin Slowakiýa Respublikasynda boldy...

18.07.2024 14:41
2009

Aşgabatda Türkmenistanyň we Singapuryň DIM-niň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

17-nji iýulda Türkmenistanyň DIM-inde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammetdurdyýew bilen Singapuryň DIM-niň Ýakyn Gündogar, Demirgazyk Afrika we Merkezi Aziýa Direktoratynyň Baş direktory...