Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

  • 16.06.2024 11:37
  • 18461
Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar berýär.

Astreý bäsleşige kellesini ganatynyň astynda gizlän flamingonyň suratyny iberipdir. Görlüp oturylsa, bu hakyky surat eken.
1839 Color Photography Awards bäsleşigi “Haýwanlar”, “Natýurmort”, “Peýzaž”, “Binagärlik” we ş.m. kategoriýalary öz içine alýan dürli nominasiýalardan ybarat. Şeýle-de bolsa, Maýlz Astreý töwekgelçilik edip, AI-suratlar kategoriýasynda öz suratyna nähili baha beriljekdigini bilmek isläpdir.
Bäsleşigiň Nýu-Ýork Taýms-yň, Getty Images-iň we Phaidon Press-iň wekillerinden ybarat eminleri galplygy anyklap bilmediler we surat 3-nji ýeri, şeýle hem “Halkyň saýlany” baýragyny aldy.
Aldawyň üsti açylandan soň, bäsleşigiň guramaçylary Astreýi baýrakdan we orundan mahrum etdiler, oňa suratynyň “güýçli çykandygyna” ýokary baha berýändiklerine garamazdan, ýaryşyň şertlerini bozup bolmajakdygyny düşündirdiler.
Astreýiň özi “tebigatyň entegem enjamy ýeňip biljekdigini” we janly suratçynyň henizem gymmatlydygyny görkezmek isländigini boýun aldy. Ol AI tarapyndan döredilen suratlaryň ýaryşlarda agdyklyk edip başlandygyna gaharlanyp, AI-suratlar bäsleşigine hakyky surat ibermek bilen “taryhy üýtgetmek” kararyna gelipdir.
Surat ýaryşyň web sahypasyndan aýryldy we baýrak başga bir gatnaşyja geçdi.


12.07.2024 11:39
2468

ChatGPT-ni döreden adam emeli aň esasly saglyk "tälimçisi" taslamasyny hödürledi

OpenAI-niň baş direktory Sem Altman Arianna Haffington bilen bilelikde Thrive AI atly täze kompaniýa döretdi diýip, Gizmochina habar berýär. Thrive AI ulanyjynyň ukusy, iýmitlenişi, hereketleri, stressi we jemgyýetçilik...

07.07.2024 23:39
6099

Samsung Galaxy AI indi internet bolmasa-da 16 dile düşünýär

Samsung Galaxy AI emeli aň ulgamy üçin dil goldawynyň 16 dile, şol sanda hindi diline çenli giňeldilendigini habar berdi diýip, Gizmochina ýazýar. Hindi üçin AI modelini ösdürmekde Samsung India-Bangalore (SRI...

02.07.2024 13:27
11476

“Üýtgeşik bir zat”: Ilon Mask awgustda Grok 2-niň we ýylyň ahyryna çenli Grok 3-üň çykmagyny anons etdi

Ilon Mask tarapyndan esaslandyrylan xAI kompaniýasy şu ýylyň awgust aýynda Grok emeli aňynyň ikinji wersiýasyny çykarar. Bu barada milliarder X sosial ulgamynda habar berdi. Şeýle-de, Mask ýylyň ahyryna çenli Grok...

29.06.2024 17:03
2096

Amazon kompaniýasy Metis kod atly täze çat-botuň üstünde işleýär

Amazon OpenAI-den ChatGPT-niň we Google-dan Bard-yň bäsdeşi bolup biljek Metis kod atly täze çat-botuny işe girizmäge taýýarlanýar. Bu barada içerki resminama we taslama bilen tanyş çeşmelere salgylanyp, Business...