Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

  • 12.06.2024 14:16
  • 11757
Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär.

Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama, takmynan 36 000 kilometr beýiklikdäki geostasionar orbita ýetýän ägirt uly gurluşygy öz içine alýar.
Belent binalary gurmakdaky üstünlikleri bilen tanalýan bu kompaniýa taslamany durmuşa geçirmek üçin özlerinde zerur bilimleriň we tehnologiýalaryň bardygyna ynanýar. Lifti gurmak üçin berkligi we ýeňilligi bilen tapawutlanýan uglerod nanoturbajyklaryny ulanmak göz öňünde tutulýar.
Gurluşyk işlerine 2025-nji ýylda başlanyp, 2050-nji ýyla çenli tamamlanar. Kompaniýa taslamany maliýeleşdirmeklige halkara hyzmatdaşlaryny çekmegi meýilleşdirýär.
“Kosmos lifti” adamlara raketa ulanmazdan, kosmosa syýahat etmäge mümkinçilik berer, bu bolsa kosmosa uçuşlaryň bahasyny ep-esli arzanladar. Şeýle-de bolsa, taslama birnäçe tehniki we maliýe kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Hususan-da, lifti tupan, ýyldyrym we ýer titremeleri zaýalap biler. Ýaponiýada bolsa ýylda 100-den gowrak ýertitreme bolýar.
Geostasionar orbitanyň Ýer ýüzünden, takmynan, 36 müň km belentlikde ýerleşip, planetanyň aýlanma tizligine laýyk gelýändigini bellemelidiris. Bu emeli hemranyň Ýerdäki ýere degişlilikde hemişe şol bir ýerde durjakdygyny aňladýar. “Kosmos liftiniň” aýlanma wagtynda döwülmeginiň öňüni almak üçin onuň beýikligi takmynan ýokarda agzalyşy ýaly  bolmaly.


düýn 23:59
2613

Wenerada tapylan himiki birleşmeler ol ýerde ýaşaýşyň bar bolmak ähtimallygyny görkezýär

Wenerada ýaşaýşyň bardygyny aňladyp biljek iki himiki birleşme bolan ammiak we fosfin tapyldy. Bu barada Angliýadaky Milli Astronomiýa Assambleýasynyň alymlaryna salgylanýan The Guardian habar berýär. Londonyň...

düýn 15:19
3086

NASA Wenera hip-hop aýdymyny iberdi

NASA Missi Elliottyň “The Rain” atly hip-hop aýdymyny Wenera ibermek bilen adaty bolmadyk synag geçirdi. Deep Space Network-iň (DSN) kömegi bilen aýdymyň kosmosa iberilmegi taryhda ikinji gezekdir diýip, Hi-tech...

18.07.2024 12:30
5299

Alymlar “planetanyň” kesgitlemesine täzeden garamagy teklip edýärler

Los-Anjelesdäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary Halkara Astronomiýa Bileleşigi (HAB) üçin “planeta” düşünjesiniň täze kesgitlemesini teklip etdiler. 2006-njy ýylda kabul edilen häzirki kesgitleme beýleki...

17.07.2024 15:28
7852

Aýda nädip bina galdyrmaly? Alymlar Aý tozanyndan mikrotolkunda bişirip kerpiç ýasamagy oýlap tapdylar

Koreýaly alymlar mikrotolkun sintezini ulanyp, Aýyň topragyndan kerpiç ýasamanyň innowasion usulyny oýlap tapdylar diýip, New Atlas ýazýar. Journal of Building Engineering žurnalynda beýan edilen täze tehnologiýa...