Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan “Dragon Oil” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

  • 12.06.2024 02:44
  • 21789
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan “Dragon Oil” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Dragon Oil” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al-Jarwan bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan  bilen BAE-niň dünýäde tebigy gaza we nebite iň baý döwletleriň biridigi we nebitgaz senagatyny ösdürmekde uly tejribä eýedigi  bellenildi. Nebitgaz pudagy ýurdumyzyň iň depginli ösýän pudaklarynyň biridir. Bu pudagy ösdürmegiň strategiýasy çig mal serişdelerini ulanmak arkaly milli ykdysadyýet üçin zerur bolan, şeýle hem eksporta niýetlenen önümleri öndürmäge gönükdirilendir.
Şeýle hem duşuşygyň dowamynda bilelikdäki işiň ägirt uly tejribesini hem-de Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça giň gerimli meýilnamalary nazara almak bilen, köpýyllyk gatnaşyklary üstünlikli ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ykdysady ösüş maksatnamalary, senagat pudagyndaky özgertmeler we işewürlik üçin döredilýän oňaýly şertler barada aýdyp, Türkmenistanyň “Dragon Oil” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge taýýardygyny belledi.
“Dragon Oil” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň uzak ýyllaryň dowamynda Türkmenistanda üstünlikli iş alyp barmagyna örän buýsanýandygyny belläp, berilýän goldaw üçin türkmen halkynyň Milli Liderine hem-de Türkmenistanyň Prezidentine çäksiz hoşallygyny bildirdi hem-de kompaniýanyň mundan beýläk-de öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirjekdigine ynandyrdy.

 


düýn 16:46
8526

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
16666

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
2542

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
9974

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...