Täsin hyzmat: Hytaýly zenan 12 ýyl bäri nätanyşlara gijäniň rahat bolmagyny arzuw edýär

  • 11.06.2024 07:02
  • 9528
Täsin hyzmat: Hytaýly zenan 12 ýyl bäri nätanyşlara gijäniň rahat bolmagyny arzuw edýär

Hytaýly Çžumeý eýýäm 12 ýyl bäri adaty bolmadyk hyzmaty hödürleýär: arzuwlar, höweslendiriji sözler we goşgular bilen nätanyş adamlara gije SMS ýazýar. Şeýle SMS-iň bahasy bary-ýogy 1 ýuan. 12 ýylyň dowamynda Çžumeý 50 müňden gowrak SMS iberdi we takmynan 10 müň adam bu hyzmatdan peýdalandy. Adaty bolmadyk hyzmat barada “Вокруг света” žurnalynda aýdylýar.

Nätanyş adamyň SMS-leri kime gerek?
Çžumeýiň aýdyp bermegine görä, adamlar onuň ýanyna dürli hekaýalar bilen gelýärler. Käbir adamlar dawa ýa-da uzak aýralykdan soň ýakynlaryna SMS ibermek isleýärler, käbirleri bolsa kyn döwri başdan geçirýän ýakynlaryna goldaw bermek isleýärler. Bir gün Çžumeýiň ýanyna bir ýetginjek gyzyň kyn döwri başdan geçiren ejesi geldi. Ol Çžumeýden gyzynyň “ýalňyz ýüregine teselli berjek we ir ýatmagyny ýatlatjak” SMS ibermegini haýyş etdi.
Şeýle hem, 30 ýaşly telekeçiniň kyn döwürde goldaw almak üçin özüne SMS sargyt etmegi bilen baglanyşykly bir waka bolupdyr.
Çžumeý häzirki zaman dünýäsinde köp adamlaryň özlerini ýalňyz duýýandyklaryny we başga bir adamdan geljek ýönekeýje “gijäň rahat bolsun” jümlesine mätäçdigini belläp geçýär.
Nätanyş adamyň durmuşyna penjire
Çžumeýiň özi bu işiň “nätanyş adamyň durmuşyna penjire” bolandygyny aýdýar. Maşgalanyň dokuzynjy gyzy bolany üçin, özi-de bir wagtlar şeýle goldawa mätäç bolandygyny boýun alýar. Ol bütin wagtyny körpe we ýekeje ogluna bagyş eden ene-atasynyň söýgüsini we ünsüni küýseýärdi.
Çzumeýiň hyzmaty oňa hiç wagt kän girdeji getirmedi - ýylda 3000 ýuandan (410 dollar töweregi) köp däl, ýöne onuň bu işi ýapmak niýeti ýok. Ol müşderilerinden köp minnetdarlyk alýandygyny aýdýar.
Müşderileri ýitirmek üstünligiň görkezijisidir
Çžumeý hemişelik müşderileriniň sargytlary bes edilende biçak begenýär. Diýmek, olar indi özlerini ýalňyz duýmaýarlar.


10.07.2024 18:14
8367

Microsoft Hytaýdaky işgärlerine Android smartfonlaryny ulanmagy gadagan edýär

Microsoft Hytaýdaky işgärlerine iş ýerinde Android smartfonlaryny ulanmagy gadagan edýär. Şu ýylyň sentýabr aýyndan başlap, iş kompýuterlerinden we telefonlaryndan korporatiw ulgama girmek üçin diňe iPhone ulanmaly...

04.07.2024 16:23
6890

ŞHG Sindaony 2024-2025-nji ýyllar üçin medeni paýtagt hökmünde saýlady

Astanada Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) agza döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 24-nji mejlisine gatnaşyjylar 2024-2025-nji ýyllar üçin ŞHG-niň medeni paýtagtyny saýladylar. Ol Hytaýyň Sindao şäheri...

30.06.2024 00:03
10002

Hytaýda rekord aralyga uçup biljek elektrik uçary gurulýar

Hytaýyň CATL kompaniýasy energiýa dykyzlygy 500 Wts/kg bolan aşa dykyz batareýanyň işlenip düzülýändigini habar berdi. Bu tehnologiýa uçuş uzaklygy 3000 km çenli bolan elektrik uçarlaryny döretmäge mümkinçilik...

18.06.2024 09:41
22817

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...