Netflix “Kesgir gaşlar” serialynyň ýordumynda doly göwrümli film çykarar

  • 10.06.2024 13:49
  • 4056
Netflix “Kesgir gaşlar” serialynyň ýordumynda doly göwrümli film çykarar

Netflix meşhur “Kesgir gaşlar” (“Peaky Blinders”) serialyna esaslanýan doly göwrümli çeper filmiň çykaryljakdygyny resmi taýdan tassyklady. “Oskar” baýragynyň eýesi Killian Merfi Tomas Şelbiniň keşbine gaýdyp geler diýip, Deadline habar berýär.

"Tomas Şelbi meniň bilen hoşlaşmadyk bolara çemeli ... “Kesgir gaşlar”-yň film wersiýasynda Stiwen Naýtdyr Tom Harper bilen hyzmatdaşlygy gaýtadan ýola goýmak diýseň ýakymly." Bu muşdaklara niýetlenen film "- diýip, Merfi neşir bilen bolan söhbetdeşlikde aýtdy.

Filmiň edebi esasyny serialy dörediji Stiwen Naýt ýazar, režissýoryň oturgyjyny bolsa “Kesgir gaşlar” -yň birinji möwsüminiň ikinji ýarymyny surata düşüren režissýor Tom Harper eýelär. Film şu ýylyň ahyrynda surata düşürilip başlar. Filmiň çykjak  senesi entek yglan edilmedi.
Täze filmiň sýužeti baradaky jikme-jiklikler gizlin saklanýar. Şeýle-de bolsa, Stiwen Naýt filmdäki wakalaryň Ikinji Jahan urşy döwründe ýaýbaňlanmagynyň mümkindigini aýdypdy.
“Kesgir gaşlar” serialynyň Netflix-de 2013-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli çykandygyny we alty möwsümden ybarat bolandygyny ýatladýarys. Bu waka Beýik Britaniýanyň Birmingem şäherinde Şelbiniň garakçylar topary bilen beýleki jenaýatçy toparlaryň arasyndaky gapma-garşylyk hakynda gürrüň berýär. Hereketler  1919-njy ýylda, ýurduň Birinji Jahan Urşunyň netijelerini başdan geçirýän pursady ýaýbaňlanýar.


şu gün 16:30
2573

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

şu gün 12:33
1493

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

şu gün 11:25
1413

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...

şu gün 10:45
6622

“Ýeke özi öýde” filmi düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy

“Ýeke özi öýde” roždestwo komediýasy düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy. Çikagonyň eteginde ýerleşýän öý satuwa çykarylandan soň bir hepde geçmänkä täze eýesini tapdy diýip, Realtor.com portaly habar berýär...