ÝB - Merkezi Aziýa ýokary derejeli dialogynyň mejlisi geçirildi

  • 07.06.2024 23:10
  • 8440
ÝB - Merkezi Aziýa ýokary derejeli dialogynyň mejlisi geçirildi

5-nji iýunda Brýusselde syýasy we howpsuzlyk meseleleri boýunça ÝB-Merkezi Aziýa ýokary derejeli dialogynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Tükmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary A.Gurbanow ýolbaşçylyk etdi. Çäre Daşary gatnaşyklar boýunça Ýewropa gullugynyň (DGÝG) edarasynda geçirilip, Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň wekillerini ýygnady. Duşuşyk resmi surata düşmek dabarasy we gutlag sözleri bilen başlandy, soň tematiki bölümçeler geçirildi.

«Ösüp barýan ählumumy we sebitleýin howpsuzlyk gurşawy» atly birinji bölümçede Türkmenistanyň wekiliýeti ählumumy howplara, şol sanda terrorçylyga we kiberjenaýatçylyga garşy göreşmekde bilelikdäki tagallalaryň möhümdigini belledi. Türkmenistanyň 2025-2030-njy ýyllar üçin zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy göreşmek boýunça täze Milli strategiýasynyň üstünde işleýändigi nygtaldy. Türkmenistanyň bitaraplygynyň ähmiýeti we halkara bileleşiginiň parahatçylyk tagallalaryndaky orny hem nygtaldy.
ÝB bilen Merkezi Aziýanyň arasynda howpsuzlyk meselelerindäki hyzmatdaşlyga bagyşlanan ikinji mejlisde, türkmen tarapy gepleşikler we halkara hyzmatdaşlygy arkaly syýasy durnuklylygy berkitmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şu nukdaýnazardan, howpsuzlygy berkitmäge we serhetaşa howplara garşy göreşýän BOMCA, CADAP we LEICA ýaly ÝB tarapyndan goldanýan maksatnamalaryň ähmiýeti görkezilýär. Türkmen tarapy, Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ösüşine we kiberhowpsuzlyk pudagynda halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýetine ünsi çekdi.
Jemleýji bölümçe terrorçylyk howpyna we Owganystandaky ýagdaýlara bagyşlandy. Türkmen wekiliýeti Owganystanda durnuklylygy gazanmak üçin halkara goldawynyň möhümdigini aýtdy we «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» gaz geçirijisi, elektrik liniýalary we demirýol gurluşygy ýaly bu ýurtda Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän taslamalara ünsi çekdi.
ÝB tarapyndan çekişmelere Syýasy meseleler boýunça baş sekretaryň orunbasary we DGÝG-niň syýasy direktory Enrike Moru, Merkezi Aziýa boýunça ÝB-niň ýörite wekili Teri Hakala, Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça ÝB-niň ýörite wekili Nadia Kostantini, Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça ÝB-niň utgaşdyryjysy Bartýan Wegter we Owganystan boýunça ÝB-niň ýörite wekili Tomas Niklasson ýaly esasy wekiller gatnaşdylar.


şu gün 14:29
2179

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi-2024 badalga alýar

22-27-nji iýunda Arkadag şäheri Medeniýet hepdeligi - 2024-üň esasy çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüler. Şu ýyl hepdelik Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine, şeýle hem Arkadag şäheriniň döredilmeginiň...

şu gün 09:08
2265

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Zimbabweniň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

20-nji iýunda Aşgabatda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy hanym Mabel Çinomona bilen duşuşdy...

şu gün 09:05
1286

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

şu gün 08:59
4675

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy...