GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

  • 07.06.2024 16:21
  • 4505
GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika ministrligine salgylanyp habar berýär.

Arkalaşygyň çäklerinde energetika pudagynda özara gatnaşyklar meselesi Peterburg halkara ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilen GDA-nyň Elektroenergetika geňeşiniň 64-nji mejlisiniň çäklerinde maslahatlaşyldy.
Energetika ulgamynda 2035-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk konsepsiýasy 24-nji maýda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde tassyklanyldy.
Belarusyň energetika ministri Wiktor Karankewiçiň sözlerine görä, şeýle hem sebit energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde GDA ýurtlarynyň hyzmatdaşlyk konsepsiýasyny işläp düzmek meýilleşdirilýär.
Arkalaşygyň Elektroenergetika geňeşiniň 64-nji mejlisine gatnaşyjylar energetika pudagynyň ösüşiniň häzirki zaman ýörelgelerini we GDA-nyň çäklerinde energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini seljerdiler, atom energetikasyny ösdürmegiň mümkinçiliklerini we howa borçnamalaryny durmuşa geçirmekde onuň ornuny maslahatlaşdylar.
Taraplar zerur bolan elektroenergetika tor infrastrukturasyny döretmäge taýýarlygyny beýan etdiler.


07.06.2024 12:03
8060

SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdi

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, "Nebit-Gaz" elektron neşiri Azertag...

07.06.2024 11:30
4572

Günorta Koreýada ýurdy 29 ýyllap gaz bilen üpjün edip biljek ýatak tapyldy

Günorta Koreýa Ýapon deňzinde uly nebit we gaz ýatagyny tapdy. Bu barada ýurduň prezidenti Ýun Sok Ýol mälim etdi diýip, Yonhap-a salgylanýan RBK habar berýär. Seulyň 260 km günorta-gündogaryndaky Ýonil aýlagynda...

06.06.2024 13:20
1182

Aşgabatda energetika boýunça TESC-2024 halkara ylmy-amaly maslahaty geçirilýär

5-nji iýunda «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly iki günlük halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady. Maslahat «Türkmengaz»...

17.05.2024 14:05
7825

Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar...