Kynçylyksyz bolmasa-da, ilkinji ekipažly Boeing Starliner Halkara kosmos stansiýasyna bardy

  • 07.06.2024 16:51
  • 15391
Kynçylyksyz bolmasa-da, ilkinji ekipažly Boeing Starliner Halkara kosmos stansiýasyna bardy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda bortunda astronawtlar Sunita Wilýams we Barri Wilmor bolan köp gezeklik Boeing Starliner kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) birleşdi. Ýaýlym NASA-nyň saýtynda alnyp baryldy.

Tehniki näsazlyklar sebäpli ençeme gezek gijikdirilen uçuş ahyrynda bir gije-gündiz wagt aldy. Starliner-iň HKS bilen birleşmesi meýilleşdirilenden tas bir ýarym sagat soň, 22:34-de bolup geçdi.
Çünki, Starliner-iň hyzmat modulynda gurnalan 28 ugur hereketlendirijisiniň 5-isini işe girizmek bilen baglanyşykly meseleler ýüze çykdy. Şeýle-de, gäminiň ýangyç ulgamynda iki sany geliý syzmasy ýüze çykaryldy.
Bu näsazlyklara garamazdan, missiýa toparyna işlemän galan 5 hereketlendirijiden dördüsiniň işe ukyplylygyny gaýtadan dikeltmek başartdy we gämi HKS bilen üstünlikli birleşdi.
Wilmor bilen Wilýamsyň stansiýada bir hepde töweregi bolmagyna garaşylýar. Soň 14-nji iýunda Starliner meýilnama boýunça Uaýt-Sends (Nýu-Meksiko ştaty) meýdançasynda asuda gonuşy amala aşyrmaly.
Uçuşyň esasy wezipesi gäminiň ekipažlary kosmos stansiýasyna eltmek we olary Ýere gaýtaryp getirmek ukybyny barlamakdan ybarat.


şu gün 11:30
2258

NASA Mars topragynyň nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek üçin kompaniýany saýlaýar

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryşy (NASA) Perseverance tarapyndan toplanan toprak nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek konsepsiýasyny hödürlejek ýedi kompaniýany saýlajakdygyny mälim etdi. Ozal 2026-njy...

14.06.2024 12:13
3958

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...

13.06.2024 15:28
18480

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

12.06.2024 14:16
11061

Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär. Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama...