Ýapon milliarderi Aýyň töweregine ilkinji syýahatçylyk uçuşyny amala aşyrmak baradaky taslamasyny ýapdy

  • 06.06.2024 14:56
  • 10095
Ýapon milliarderi Aýyň töweregine ilkinji syýahatçylyk uçuşyny amala aşyrmak baradaky taslamasyny ýapdy

Ýaponiýaly milliarder Ýusaku Maedzawa SpaceX kosmos gämisinde Aýyň töweregine ilkinji syýahatçylyk uçuşyny amala aşyrmagy meýilleşdirýän DearMoon taslamasynyň ýapylandygyny habar berdi.

Taslamanyň metbugat gullugynyň habarynda: "DearMoon taslamasynyň çäginde Aýyň töweregine amala aşyrylmagy meýilleşdirilen ilkinji hususy uçuşyň ýatyrylandygyny gynanç bilen size habar berýäris" -diýilýär.
Ýatyrmak baradaky karar uçurylyşyň yza süýşürilmegi we “ýakyn geljek üçin takyk meýilnamanyň” ýoklugy sebäpli kabul edildi.

“DearMoon 2023-nji ýylyň ahyryna çenli uçurylar diýen pikir bilen 2018-nji ýylda şertnama baglaşypdym. Emma munuň haçan amala aşjakdygy entek belli däl. Men beýle şertlerde geljegimi meýilleşdirip bilmerin we ekipažyň agzalaryny garaşdyrýanym üçin özümi oňaýsyz duýýaryn, ine şu hem taslamany ýatyrmak ýaly kyn  karara gelmäge mejbur etdi "- diýip Maedzawa düşündirdi.

SpaceX 2017-nji ýylda Aýyň töweregine täjirçilik uçuşyny ýola goýmagy meýilleşdirýändigini mälim edipdi. Maezawa kosmos gämisindäki ähli ýerleri satyn almak bilen, bilelikdäki missiýa gatnaşjak topary yglan eden ilkinji ýolagçy bolupdy.
Netijede, toparyň düzümine dürli ýurtlardan bolan meşhur şahsyýetler girdi, ýagny, dijeý Stiw Aoki, blogçy Tim Dodd, amerikaly režissýor Brendon Holl, şeýle hem Günorta Koreýanyň TOP ýerine ýetirijisi, irlandiýaly suratkeş Riannon Adam, çehiýaly telekeçi we prodýuser Ýemi A.D., hindi aktýory Dew Joşi we iňlis suratçysy Karim Iliýa.
Maedzawa eýýäm 2021-nji ýylda rus “Soýuz”-ynda HKS-na uçup, kosmosa syýahat etdi.


14.06.2024 11:08
7575

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7285

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
10157

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
8145

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...