"Tekerleriň üstündäki gala": sowutlanan Toyota Tundra hödürlendi

  • 06.06.2024 15:00
  • 11942
"Tekerleriň üstündäki gala": sowutlanan Toyota Tundra hödürlendi

Kanadanyň Inkas Armored kompaniýasy Toyota Tundra kysymly pikapyň bronlanan görnüşini hödürledi.

Awtoulag BR6 + derejeli goragy üpjün etmäge niýetlenendir. Gorag köpgatly ballistik aýnanyň, 360 dereje sowutlanan kuzowyň, akkumulýatory we ýangyç bakyny hem öz içine almak bilen, ähli möhüm bölekleriniň hemmesiniň sowutlanmagy arkaly üpjün edilýär.
Ulaga tüpeň oky we el granatlarynyň partlamasy kär edip bilmeýär.
Şina deşilse hem dolandyryp bolar ýaly Runflat tekerleri ulanylýar.
Gapylarynyň gaýym petleleri we berkidijileri onuň öz-özünden açylmagynyň öňüni alýar.
Bronlanan Toyota Tundra 10 tizlikli awtomatiki geçiriş bilen jübütlenen, 389 at güýjüni öndürýän 3,5 litrlik Twin Turbo V6 hereketlendirijisi bilen üpjün edilendir.
Awtoulagyň gabarasynyň ölçegleri: 5932 x 2024 x 1982 mm, tigir bazasy - 3699 mm.
Ýangyç bakynyň göwrümi 83 litr.

"Inkas Armored Toyota Tundra - bu ýöne bir  ulag bolman, eýsem aňrybaş howpsuzlygy we kuwwaty isleýänler üçin döredilen tekerleriň üstündäki gala" – diýip, Inkas Armored nygtaýar.


şu gün 16:00
2137

Toyota Grand Highlander-iň we Lexus TX -iň satuwyny togtatdy we 145 müň awtoulagy yzyna çagyrdy

Toyota 20-nji iýundan başlap ABŞ-da özüniň üç hatarly täze Toyota Grand Highlander we Lexus TX kysymly awtoulaglarynyň satuwyny wagtlaýyn togtadýandygyny mälim etdi diýip, Motor1 habar berýär. Munuň sebäbi howpsuzlyk...

şu gün 13:01
4275

Toyota we Volkswagen Hytaýda awtoulaglary uly arzanladyş bilen satýarlar

Toyota we Volkswagen öndürijileri Hytaýda islegiň pesligi sebäpli köp modelleriň bahalaryny arzanlatdylar.  Mysal üçin, Toyota Corolla arzanladyşdan öň, takmynan, 16 000 dollara durýardy, häzir dilerler ony 11 000...

23.06.2024 15:18
10542

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

20.06.2024 14:40
10408

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...