1 adam = 1 hereketlendiriji: Mercedes-AMG V8-iň gurnama usulyny görkezdi

  • 06.06.2024 15:12
  • 10857
1 adam = 1 hereketlendiriji: Mercedes-AMG V8-iň gurnama usulyny görkezdi

Mercedes-AMG hereketlendirijileri gurnama işine özboluşly çemeleşmesini görkezdi, bu ýerde her bir V8-e aýratyn adam jogap berýär diýip, IXBT ýazýar.

Beýleki kompaniýalarda hereketlendiriji gurnama hatary boýunça hereket edýän we onuň gurnama işine birnäçe adam gatnaşýan bolsa, Mercedes-AMG-niň “Bir adam, bir hereketlendiriji” (One Man, One Engine) filosofiýasy prosesiň esli böleginiň başynda diňe bir hünärmeni goýýar.    
GoomeBlog kanalyna AMG-niň Affalterbahdaky önümçilik merkezinde goşa turbo-güýçlendirijili 4,0 litrlik V8-iň gurnama işini görmek başartdy. Porşeni, silindr bloklarynyň “kellesini” we BorgWarner turbokompressory hünärmen Ýannik Ştalyň hut özi ýerine gurnaýar.
Ştalyň hereketlendirijini zawod enjamlarynyň we onlarça çylşyrymly gurallaryň kömegi bilen ýygnaýandygy üçin, bu çemeleşme adaty “el” zähmetinden uzakda diýseň hem bolar. Ahyrynda, onuň eli bilen ýygnan her bir V8 hereketlendirijisi atly tablisajyga we AMG-niň firma nyşanyna eýe bolýar.
Taýýar hereketlendiriji AMG GT, AMG G63 we AMG S63 E Performance ýaly modellere oturtmak üçin gurnama zawodyna iberilmezden ozal düýpli synaglardan geçirilýär.


20.05.2024 20:18
13587

Mercedes dört silindrli hereketlendirijili ilkinji AMG GT çykardy

Mercedes-Benz kompaniýasy dört silindrli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan AMG GT hataryndaky ilkinji modelini görkezdi. Täze Mercedes-AMG GT 43 V8 modellerine has amatly we dinamiki alternatiwa bolup durýar...

16.04.2024 21:33
14226

1000 at güýji: Mercedes-AMG BMW XM-e güýçli bäsdeş taýýarlaýar

Mersedes-AMG BMW XM-ä bäsdeş boljak kuwwaty 1000 at güýçli elektrik krossowerini işläp taýýarlaýar. Täze önümiň 2026-njy ýylda çykmagyna garaşylýar diýip, Carscoops ýazýar. Geljekki wsedorožnik Mersedes-AMG-niň...

21.03.2024 22:02
12905

Mercedes-Benz zawodlarynda adampisint robotlar işläp başlar

Adampisint robotlar Mercedes-Benz awtoulag zawodlarynda işlemäge çagyrylar. Olar awtoulaglaryň ýygnalyşynyň hilini barlar we gurnama hatarlaryna ätiýaçlyk şaýlaryny getirerler. Apptronik amerikan kompaniýasynyň...

07.03.2024 22:55
6452

Mercedes-Benz we BMW bilelikde Hytaýda çalt zarýad beriş stansiýalar ulgamyny gurar

Mercedes-Benz we BMW kompaniýalarynyň Pekinde ýerleşýän bilelikdäki kärhanasy Beijing Ion Qi New Energy Technology Hytaý bazaryndaky awtoulaglar üçin çalt zarýad beriş stansiýalar ulgamyny döretmegi meýilleşdirýär...