Daşoguz welaýatynyň ilatyna 200 sany täze ýolagçy awtobuslary sowgat berildi

  • 06.06.2024 10:42
  • 19907
Daşoguz welaýatynyň ilatyna 200 sany täze ýolagçy awtobuslary sowgat berildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow demirgazyk sebitiň ýaşaýjylaryna 200 sany täze ýolagçy awtobuslaryny sowgat berdi.

Welaýatyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etjek täze awtobuslar 5-nji iýunda Balkan — Daşoguz ugry boýunça täze howa elektrik geçirijisini we her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan elektrik beketlerini işe girizmek dabarasynyň çäklerinde gowşuryldy.
Dabaranyň barşynda döwlet Baştutany täze awtobuslaryň açarlaryny Daşoguz welaýatynyň häkimine gowşurdy. Häkim sowgat berlen döwrebap awtobuslar üçin welaýatyň ýaşaýjylarynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.
«TOYOTA HIACE» kysymly kiçi synply döwrebap awtobuslaryň we «TOYOTA COASTER» kysymly orta synply awtobuslaryň gowşurylmagy bilen «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşiginiň maddy-enjamlaýyn binýady has-da kämilleşdirildi. Bu awtobuslaryň şäherýaka ugurlary boýunça hereket etmegine garaşylýar.
Belläp geçsek, täze awtobuslar ýakynda ýurdumyzyň Lebap hem-de Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylaryna hem sowgat berildi. 


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...