Mary welaýatynda täze awtobuslaryň gatnawlary ýola goýuldy

  • 09.05.2024 13:26
  • 29645
Mary welaýatynda täze awtobuslaryň gatnawlary ýola goýuldy

Mary şäheriniň içinde we Mary welaýatynyň dolandyryş merkeziniň ýakynynda ýerleşýän ilatly nokatlarda hem-de etrap merkezleri bilen birleşdirýän onlarça täze ugurlarda Ýaponiýada öndürilen häzirki zaman «HIACE» we «COASTER» kysymly awtobuslaryň gatnawlary ýola goýuldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

Täze amatly awtobuslaryň işe girizilmegi netijesinde ýolagçylaryň wagtlary ep-esli tygşytlanar.
Mundan başga-da, ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasynda Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan sowgat berlen awtobuslar Ýolöten, Tagtabazar we Baýramaly etraplarynyň täze ugurlary boýunça hem gatnaýarlar.


şu gün 07:42
2548

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6036

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
6700

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

düýn 13:50
5482

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...