Aşgabadyň we Arkadagyň sirkleri tomaşaçylar üçin ýatdan çykmajak çykyşlary taýýarlaýar

 • 04.06.2024 16:10
 • 15446
Aşgabadyň we Arkadagyň sirkleri tomaşaçylar üçin ýatdan çykmajak çykyşlary taýýarlaýar

Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet sirki ähli isleg bildirýänleri sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlar 8-nji we 9-njy iýunda sagat 18:00-da bolar.

Tomaşaçylara şular garaşýar:

 • Sirkiň artistleriniň, şol sanda “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerinde ýerine ýetirýän çykyşlary;
 • Parahatçylygyň nyşany bolan ak “Pawlin” kepderileriniň çykyşlary;
 • Howa gimnastlary, akrobatlar, türkmen alabaýlary we “Arwana” düýeleri;
 • Hindistanyň şadyýan “Makaka” maýmynjyklarynyň çykyşlary;
 • Afrikanyň täsin jandarlary: “Burçello” zebralary we düýeguşlar;
 • Gözbagçylar, klounlar, žonglýorlar;
 • “Ýedigen” tans toparynyň tansçylarynyň çykyşlary;
 • “Pudel” güjüjekleriniň çykyşlary;
 • Ýüpde ýöreýän gyzjagazyň çykyşy;
 • Tälim berlen atlaryň dürli hereketleri.

Goşmaça maglumatlary sirk.gov.tm resmi saýtynyň üsti bilen tapyp bilersiňiz.
Petekleri Döwlet sirkiniň kassasynda satyn alyp bilersiňiz. Kassanyň iş wagty: sişenbe – ýekşenbe günleri aralygy, sagat 10:00-dan 18:00-a çenli.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
36-10-95;
36-10-34.

Arkadag şäheriniň “Görogly” adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň myhmanlary üçin hem şowhunly çykyşlar garaşýar. Sirk ahalteke atlarynyň, akrobatlaryň, gimnastlaryň, darbazlaryň we gözbagçylaryň gatnaşmagynda gyzykly çykyşlary taýýarlaýar. Şeýle-de, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ussatlyk bilen ýerine ýetirjek çykyşlary hödürlener.
Çykyşlar 9-njy iýunda sagat 15:00-da başlar.
Habarlaşmak üçin:
572353;
572360;
+99361447740


düýn 09:41
14793

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4333

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6243

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9016

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...